Čtvrtek: 10:30-17:00
CZK
  • EUR

Provozní řád půjčovny Dragon World Gaming

Pronajímatel:
Dragon World s.r.o.

IČ: 19825854
DIČ: CZ19825854

se sídlem:
Raisova 381 , Zlonice 27371

kontaktní údaje:
adresa pro vyzvednutí a vrácení vypůjčených deskových her: Havířská 261, 27401 Slaný
e-mail: info@dragon-world.store, telefon: +420 731 247 414

Vlastnictví:
Pronajímatel je vlastníkem deskových her půjčovny

Výpůjční doba:
Hry se půjčují po dobu 1 (slovy jednoho) týdne. Výpůjční doba začíná okamžikem vyzvednutí hry na provozovně pronajímatele. Výpůjční doba končí uplynutím jednoho týdne od vyzvednutí hry.

Prodloužení vypůjčení deskové hry je možné před ukončením sjednané doby po vzájemné dohodě. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné. Při vypůjčení je možné rovnou dohodnout výpůjční dobu delší než 1 (slovy jeden) týden.
Cena bude navýšena podle počtu dní, o které chcete hru prodloužit a to dle platného ceníku, který je k dispozici on-line. Kontaktovat nás můžete pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky.

Pokud nájemce nevrátí vypůjčené deskové hry včas, bude mu účtovaná pokuta ve výši 80 Kč ta každý den prodlení navíc k částce za týdenní výpůjčku.

Půjčovné a kauce:
Před vypůjčením hry je nájemce povinen složit kauci ve výši doporučené ceny hry. Tuto kauci může složit na provozovně hotově.
Půjčovné na 1 (slovy jeden) týden u každé deskové hry určena dostupným online ceníkem a pohybuje se zpravidla do 10% doporučené maloobchodní ceny deskové hry. Půjčovné se strhává ze složené kauce při vrácení hry.
V případě, že bude hra vrácena v kratší době, než bylo sjednáno, má pronajímatel přesto právo na půjčovné v plné výši.
Pokud dojde v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajímatele (nikoliv v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu.

Penalizační poplatky:
Hra je poškozena nebo chybí herní komponenty – účtujeme poměrnou část dle rozsahu poškození nebo ztráty, min. 50 Kč. Tato částka bude odečtena z vratné kauce. Týká se to pouze případů, kdy lze poškození či ztrátu nahradit (chybějící figurky, kostky, či jiné herní komponenty do max. Množství 5 ks), natržená krabice atd.
Herní komponenty budou v krabici rozházené a nebudou roztříděné – účtujeme 100 Kč jako náhradu za čas, o který se prodlouží kontrola hry při vrácení.
Hra je vrácena ve stavu, který znemožňuje její další hratelnost – záloha propadá v plné výši.

Práva a povinnosti nájemce:
Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení. Udržovat ji v čistotě a suchu.
Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by ji mohly znehodnotit nebo její části bez souhlasu pronajímatele.
Nájemce si půjčuje veškeré hry na vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody a na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.
Nájemce je povinen vrátit půjčené hry ve sjednanou dobu do provozovny půjčovny a to na adrese Žižkova 608, 27401 Slaný.

Práva a povinnosti pronajímatele:
Pronajímatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

Pronajímatel má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.
Pronajímatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vrácení.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2022
*Provozovatel půjčovny deskových her si vyhrazuje právo cenu změnit. Aktuální ceník půjčovného je platný od 1.9.2022

Naše kamenná prodejna